Сали Мурати

Судија | Претседател 2019-2021

Сали Мурати

Судија | Претседател 2019-2021

Кратка биографија

Сали Мурати е роден на 11 октомври 1966 во с.Врапчиште, Гостивар. По националност е припадник на турската заедница во Република Македонија. Дипломирал на Правниот факултет при Белградскиот Универзитет во Белград во 1991 година, а правосудниот испит го положил во 2005 година.

Од 1993 до 2005 година работел во Бирото за правни и економски услуги – Гостивар како дипломиран правник.Од 2005-2012 година работел како адвокат во Гостивар.

Од дипломирањето до сега активно се занимавал со правната проблематика од областа на уставното право, правата на заедниците, слобода на мисла и вероисповест и меѓународно приватно право. Има објавено многубројни статии од правна проблематика во разни весници во државата и надвор од неа. Учествувал во над 15 меѓународни конференции со правна содржина во разни земји во странство. Особено работел на проблемите на немнозинските заедници во Р.Македонија. Во тој контекст има објавено бројни статии и учествувал на бројни програми на МТВ-2 и на македонското радио со правна тематика и актуелните правни проблеми во земјата. Во тој контекст во 2006 година бил добитник на престижната медиска награда, личност на година, “КУТЛУК ВЕЛИ“ и во 2007 година од Здружението АДЕКСАМ Гостивар за досегашна работа и допринос во правната област во РМ добитник бил на награда за особен придонес на интеграција и развој на правата на Турците во Р.Македонија.

Дел од објавени статии се:

Придобивките на уставните промени, 2001
Улогата во општеството на ОМБУДСМАН – народниот правобранител, 2003
Улогата и значењето на Меѓународниот суд за човекови права во заштитата на основните слободи и права, 2002
Правната состојба во Република Македонија пред и по Охридскиот рамковен договор и местото на Турците, 2001
Правата и местото на помалите заедниците по 10 години од усвојувањето на рамковниот договор, 2011 год.

Од 1997 година активно работи во Невладини Организации во РМ. Во 2001 година во организација на ОБСЕ и други невладини организации од земјата учествувал како предавач на повеќе Конференции за придобивките на Охридскиот Рамковен договор. Во својство на генерален секретар на Сојузот на Турските Невладини Органи­зации во Македонија – МАТУСИТЕБ во 5 мандати активно соработувал со ОБСЕ, Хелсиншкиот комитет, МЦМС и др. владини и невладини организации и преку истите бил иницијатор и подносител на многубројни амандмани на разни закони меѓу кои: Законот за пратеници на РМ, Законот за територијална поделба, Закон за пописот на населението, домаќинствата и становите и др. закони.На пописот на населението, домаќинствата и становите 2011 година, бил член на Државната Пописна Комисија-ДПК.