д-р Јован Проевски

Судија

д-р Јован Проевски

Судија 1994 - 2003 | Претседател 1994 - 1997

1994 – 2003 | Претседател 1994 – 1997

Кратка биографија

Роден е во 1932 година во Ресен, Македонец. Дипломирал на Правен факултет на Универзитетот во Скопје, магистрирал во Загреб (Република Хрватска), а докторат на правни науки од областа на кривичното право одбранил во Скопје. Работел, покрај другото, како Окружен јавен обвинител во Охрид и Скопје, потсекретар во Министерството за правда, редовен професор на Правниот факултет при Универзитетот во Битола и на Факултетот за безбедност при Универзитетот во Скопје. Автор е на повеќе книги и други стручни трудови од областа на кривичното право, судството и управата. Од 1994 година до 1997 година беше претседател на Уставниот суд на Република Македонија, а од 1997-2003 година е судија на Уставниот суд.