Вангелина Маркудова

Судија

Вангелина Маркудова

Судија

Кратка биографија

Вангелина Маркудова е родена во 1956 година во Гевгелија. По националност е Македонка. Дипломирала на Правниот факултет во Скопје – правосудна насока, а правосудниот испит го положила при Министерството за правда на Република Македонија. Работела во Извршниот совет на Собранието на општина Валандово (1981-1984); приправник и стручен соработник во Општинскиот суд Гевгелија (1984-1986), судија на Општинскиот суд Гевгелија (1986 – 1996). За судија на Основниот суд Скопје I Скопје била избрана во 1996 година каде постапувала исклучиво по кривични предмети. Со формирање на Одделението за борба против организираниот криминал и корупција, од 2007 година постапувала по предметите од таа област се до 2013 година.

За судија на Уставниот суд на Република Македонија е избрана во ноември 2013 година.

Делумно зборува француски јазик.