Никола Ивановски

Судија

Никола Ивановски

Судија | Претседател 2016 - 2019

Кратка биографија

Никола Ивановски е роден на 15 мај 1960 година во Скопје. По националност е Македонец. Дипломирал на Правниот факултет во Битола во 1983 година, а правосудниот испит го положил во 1985 година. Работел прво како приправник, а потоа како стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје (1984-1988); Истражен и извршен судија во Основниот суд Скопје 1 Скопје (1988-1996); Вршел самостојна адвокатска дејност во Адвокатска канцеларија во Скопје (1996-1999); Кривичен судија во Основниот суд Скопје 1 Скопје (1999-2008) и во август 2008 година бил избран за член на Советот на јавни обвинители на Република Македонија.

За судија на Уставниот суд на Република Македонија е избран на 1 јуни 2012 година

Семинари и студиски посети:

Семинар на тема „Истрага и гонење на јавна коруп­ци­ја“, во Љубљана, Република Словенија, во 2001 година, во организација на Канцеларијата на обвинителството во странство за развојна помош и обука

Семинар на тема „Трговија со луѓе“, во Струга, 2003 година во организација на Здружението на судиите на РМ и Секторот за владеење на право при ОБСЕ – Скопје

Семинар на тема „Гонење на дела од областа на повреда на конкуренција“ одржан во март 2007 година во Скопје, во организација на Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици на Република Македонија

Семинар на тема „Независноста на судството како основа на владеење на правото“, септември 2010 година во Охрид, во организација на Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици во Република Македонија

Студиска посета на Европскиот суд на Правдата во Луксембург, март 2011 година

Студиска посета на Судот за човекови права во Стразбур, април 2011 година

Студиска посета на правосудните органи на Република Турција, Анкара и Истанбул, март 2012 година