Месец

септември 1999

114/1999-1-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 ставовите 1и 3...
Повеќе

89/1999-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на на Република Македонија и член 70 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.214/1998

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

141/1999-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

133/1999-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

93/1999-1-0

Вовед Судија Р Е Ш Е Н И Е Текст 1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставноста на член 10 став...
Повеќе

93/1999-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 став 1 алинеја...
Повеќе