Вера Маркова

Вера Маркова

Судија

2004 – 2013

Кратка биографија

Родена е на 21.11.1947 година во Битола и по националност е македонка. Во Скопје живее од 1948 година, каде го завршува основното и средното образование, а потоа се запишува на Правниот факултет во Скопје. Дипломирала на Правниот факултет – Скопје во 1973 година.

По дипломирањето во ноември 1973 година се вработува како судски приправник во тогашниот Окружен суд Скопје, а по положувањето на правосудниот испит работи како стручен соработник. Во 1978 година избрана е за судија во тогашниот Општински суд Скопје II – Скопје, каде што работи во Граѓанскиот оддел, а во периодот од 1980 – 1987 година била и одговорен судија на истиот. Во еден период била и заменик на претседателот на судот. За покажаните резултати во вршењето на судиската функција во 1986 година е одликувана со “Медал на трудот”.

Во март 1996 година избрана е за судија на Апелациониот суд Скопје и согласно годишниот распоред за работата на судиите на Апелациониот суд Скопје, била Претседател на советот кој одлучува по граѓански предмети по жалба . Во 1999 година учествува на семинарот за примена на Законот за здружение на граѓани и фондации, организиран од страна на Здружението на судиите на Република Македонија – центар за континуирана едукација, одржан во ноември месец во Маврово.

Во текот на 2002 година, учествува на советување на тема “Примената на одделни членови од Европската конвенција за човекови права одржано во Охрид. Од 1997 до 2003 година учествува и во редовните работни посети на основните судови од подрачјето на Апелациониот суд Скопје.