Мирјана Лазарова Трајковска

Мирјана Лазарова Трајковска

Судија

2003-2008

Кратка биографија

Родена е на 05.11.1963 година во Струмица. Основно и средно образование завршила во Струмица. Во 1986 година дипломирала на Правниот факултет во Скопје. Правосуден испит положила во Скопје. Во 1988 година се вработила како приправник во СВР Струмица, и од тогаш во Министерството за внатрешни работи на РМ работела на повеќе работни места. Од 1993 година била Заменик-началник во Секторот за управни работи при ГУВР Скопје, Од 1995 година работи како Началник на Секторот за управно надзорни работи во МВР на РМ. Од февруари 1999 до јануари 2001 година работи како Помошник на Министерот за внатрешни работи, кој раководи со Управата за управно-надзорни работи. Од јануари 2001 до септември 2001 година Советник е во Кабинетот на Министерот за внатрешни работи. Од септември 2001 година работи како Раководител на Сектор за човекови права во МНР на РМ. Во Јули 2002 година, со Одлука на Претседателот на Република Македонија именувана е за Претседател на Државната изборна комисија. Ова функција ја врши се до 08.05 2003 година, кога е избрана за Судија во Уставниот суд на Република Македонија.

Била на студиски престои во Холандија, Велика Британија, Ерменија и во САД. Со свои трудови учествувала на повеќе меѓународни конференции, меѓу кои како експерт на Советот на Европа во Минск – Белорусија, Стубичке Топлице – Хрватска, во Стразбург Франција, во Вилниус- Литванија. Била член на повеќе државни делегации, а во Јуни 2000 година била Шеф на државната делегација на Република Македонија на специјалното заседание на Генералното собрание на ОН во Њу Јорк. Учествувала како набљудувач на изборите за Конгресмени и сенатори во САД, Ноември 2002 година.

Од 1995 година, била експерт во Комитетот на експерти за државјанство при Советот на Европа, а од 1998 година е член на Работната група на овој Комитет. Од 2001 година била член на Комитетот на експерти за човековите права во Советот на Европа, и на Поткомитетот за подобрување на управните и судските постапки за заштита на човековите права во Советот на Европа.

Автор е на повеќе трудови од областа на државјанството и јавната администрација. Коавтор е на Збирка на прописи за државјанството со коментар на Законот за државјанството на РМ. Учествувала во изготвувањето на повеќе предлози на закони или при изготвувањето на компаративни анализи, од кои поважни се изготвувањето на пет Национални Извештаи по Конвенции на ООН, учествувала во работата на Меѓуресорска работна група за утврдување на компатибилноста на домашната легислатива со принципите и стандардите вградени во Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи. Во 1996 била член на Државната пописна комисија, а во 1997 член на меѓуресорско координативно тело за следење и координирање на активностите во врска со водењето на административните евиденции во услови на новата територијална поделба на Република Македонија.
Била член на Секретаријатот за поддршка на Комисијата за реформа на јавната администрација, член на експертската група која работеше на компаративна анализа на Европската Конвенција за државјанството и Законот за изменување и дополнување на Законот за државјанството на РМ