Елена Гошева

Судија

Елена Гошева

Судија | Претседател 2013 - 2016

| Претседател 2013 – 2016

Кратка биографија

Елена Гошева е родена на 02.03.1948 во Оризари, Кочани. Во 1975 дипломирала на Правниот Факултет на Универзитетот “Кирил и Методиј”. По дипломирањето во 1975 се вработува како приправник во Окружното јавно обвинителство Скопје на која позиција работи по кривични пријави и предмети од прв и втор степен, се до 1977 година кога по положен правосуден испит работи како стучен соработник.

Во 1984 година е избрана за заменик на Општинскиот јавен обвинител во Скопје каде се до 1997 година работи по кривични пријави и предмети. Истите работни задачи ги извршува и во рамките на Основното Јавно Обвинителство како заменик на обвинителот се до 2002 година кога е избрана за заменик на Вишиот Јавен Обвинител во Скопје. Во 2008 година од страна на јавните обвинители од подрачјето на Вишото Јавно Обвинителство Скопје е избрана за член за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија.

Од страна на членовите на Советот на Јавните обвинители на Република е избрана за прв Претседател на оваа институција која функција ја вршеше до 2010 година. Во текот на мандатот како член на Советот на Јавните обвинители на Република Македонија до 2012 година константно работи на изборите и разрешувањето на јавни обвинители, утврдување на бројот на јавни обвинители во јавните обвинителства, прераспределба на јавните обвинители, изработка на план за организација на работата во јавните обвинителства и на јавните обвинители и други законски обврски. Преку Советот на Јавните обвинители на Република Македонија учествува на бројни тркалезни маси, советувања и предавања на теми од областа на кривичното право и кривичната постапка каде изложува свои трудови и ставови за предметните прашања.

За судија на Уставниот суд на Република Македонија е избрана во мај 2012 година.

Во текот на своето искуство во рамките на правосудството Гошева активно учествува во домашните и меѓународните научни и стручни форуми како што се студиски посети на Италија во 2011 во организација на Европскиот Суд на Правдата (Court of Justice of the European Union) каде учествува во програма за менторство во областа на кривичното право во правосудните институции на Италија.

Во рамките на проектот за правосудството на ОБСЕ во 2008 година учествува во подготовка на неколку законски предлози од областa на јавното обвинителство и регулирање на работата на јавните обвинители како Закон за јавните обвинители на РМ и Закон за висината на платите на членовите на Советот на јавните обвинители на РМ.
Во работењето на Академија за обука на судии и јавни обвинители на РМ учествува со редовно менторство во областа на кривичното право, а зема учество и во Студиската посета од судскиот и јавно обвинителскиот совет на Турција во Март 2012, во организација на оваа институција.