Месец

септември 2000

У.бр.235/1999

Вовед Судија Р Е Ш Е Н И Е Текст 1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување – уставноста на член 30 став...
Повеќе

85/2000-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

У.бр.123/2000

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

У.бр.68/2000

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 11 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник...
Повеќе

50/2000-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 11 и 71 од...
Повеќе

33/2000-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

116/2000-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на илен 110 од Уставот на Република Македонија и иленовите 28 и 71 од...
Повеќе

5/2000-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 11 и 70 алинеја...
Повеќе

70/2000-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на...
Повеќе

92/2000-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе