Месец

октомври 1995

53/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 став 1 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член...
Повеќе

274/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 алинеја 3 од...
Повеќе

217/1995-0-0

Вовед О Д Л У К А Текст 1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за усвојување на измените и дополнувањата на Деталниот урбанистички план...
Повеќе

255/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на РепубликаМакедонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

152/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 алинеја 3 од...
Повеќе

267/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 28 алинеја 1 и член...
Повеќе

161/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основана член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот...
Повеќе

233/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија и член 71 од...
Повеќе

290/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 28 алинеја 2 од...
Повеќе

286/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 28 став 1 алинеја...
Повеќе