Месец

септември 1992

187/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите...
Повеќе

46/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 од Уставот на Република Македонија и на член 20 од Законот...
Повеќе

23/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за...
Повеќе

182/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

121/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 23 септември...
Повеќе

167/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

200/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 од Уставот на Република Македонија и на член 20 од Законот...
Повеќе

159/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите...
Повеќе

63/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

134/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе