Месец

март 2007

Известување

Подготвителната седница по предметот У.бр.80/2006 закажана за 29 март 2007 година во 10 часот во Уставниот суд на Република Македонија, нема да...
Повеќе

238/2006-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од...
Повеќе

232/2006-0-0

Вовед Р Е Ш Е Н И Е Текст 1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на а) уставноста на член 132 од...
Повеќе

75/2006-0-0

Вовед Р Е Ш Е Н И Е Текст 1. СЕ ОТФРЛА иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на Законот...
Повеќе

26/2007-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

У.бр.27/2007

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија член 51 и член 71 од Деловникот...
Повеќе

32/2007-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 28 и член 71...
Повеќе

138/2006-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 28 алинеја 1 и член...
Повеќе

98/2006-0-0

Вовед Р Е Ш Е Н И Е Текст 1. СЕ ОТФРЛА иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на...
Повеќе