Ден

јуни 3, 1992

202/1989-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за...
Повеќе

45/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 од Законот за основите на постапката пред...
Повеќе

У.бр.91/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 од Законот за основите на постапката пред Уставниот...
Повеќе

218/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 14 став 1 алинеја 5 од Законот за основите на постапката пред...
Повеќе

62/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот...
Повеќе

222/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за...
Повеќе

У.бр.169/1991

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 12 став 1 алинеја 1...
Повеќе

187/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

34/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, согласно член 112 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за...
Повеќе

105/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе