Месец

април 1992

92/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Македонија, на седницата одржана на 22 април 1992...
Повеќе

119/1991-0-0

Вовед Уставиот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април...
Повеќе

195/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, по одржана јавна расправа,...
Повеќе

59/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

27/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 од Законот за основите на постапката пред...
Повеќе

194/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 15 април...
Повеќе

156/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

177/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

163/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

68/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе