Месец

март 1992

22/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

189/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 13 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот...
Повеќе

210/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд...
Повеќе

У.бр.4/1991

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за основите...
Повеќе

193/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите...
Повеќе

17/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 од Законот за основите на постапката пред...
Повеќе

170/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

133/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Република...
Повеќе

130/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите...
Повеќе

3/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе