Ден

јули 5, 1995

102/1995-0-0

Вовед О Д Л У К А Текст 1. СЕ УКИНУВА член 7 од Одлуката за утврдување на цената на градежното земјиште...
Повеќе

128/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 70 став...
Повеќе

94/1995-0-0

Вовед Уставнииот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 28 од Деловникот на...
Повеќе

236/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 28 став 1 алинеја...
Повеќе

194/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

141/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 28 алинеја 2 и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на...
Повеќе

234/1995-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе