Месец

април 1993

У.бр.233/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот...
Повеќе

6/1993-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 1 и член 112 став 1 од Уставот на Република...
Повеќе

У.бр.242/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.203/1992

Уставниотсуд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 11 и 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

У.бр.196/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 11 и 71 од Деловникот на...
Повеќе

42/1993-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

У.бр.240/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

У.бр.244/1992

ДУставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 28 алинеја 1 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.193/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 28 став 1 алинеја 3 и...
Повеќе

18/1993-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, член 28 и член...
Повеќе