Ден

март 6, 2004

Су.бр.133/2004

Врз основа на членовите 82 и 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 60 и 70 од Деловникот на Уставниот суд...
Повеќе