267/2007-0-0

267/2007-0-0

Вовед

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.70/1992) на седницата одржана на 9 април 2008 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Текст

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Урбан модул „Херој Карпош“ – Крива Паланка, донесен од Советот на општината „Крива Паланка“ под бр.07-928/7 на 12 септември 2006 година.

2. Добре Ивановски од Крива Паланка преку полномошникот Панче Ефтимов од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од ова решение.

Според наводите во иницијативата постапката за донесување на оспорената Одлука била спротивна на одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и на Генералниот урбанистички план на општината.

Имено, со донесувањето на оспорениот Детален урбанистички план не биле запазени основните начела во процесот на уредување и планирање на просторот, како што било начелото од членот 4 од Законот според кој се предвидувало начелото на јавност во самата постапка за спроведување и донесување на плановите, како и усогласеност со европските нормативи и стандарди во планирањето и уредувањето на просторот.

Во постапката на донесувањето на оспорената одлука не била извршена никаква јавна презентација на урбанистичкиот план, односно истата била донесена без соработка со граѓаните кои биле засегнати од ваквите урбанистички решенија на општината спротивни на членот 24 од Законот, односно биле запознаени само оние граѓани на кои со оспорениот Детален урбанистички план би требало да им се нацртаат новите и веќе диво изградените објекти.

Оспорениот план бил донесен спротивно на членовите 15, 17, 18, 19 и 21 од Законот, според кои при изработување на урбанистички планови општините и градот Скопје требало да донесуваат годишна програма, формирање на партиципативно тело, стручна ревизија, планот да се изработел од стручно правно лице и така натаму.

Со оспорениот Детален урбанистички план била предвидена незаконска изградба на објекти на просторот на потегот помеѓу меѓународниот автопат и улицата „Херој Карпош“, населба „Бавчалук“, општина Крива Паланка, поточно на оној дел од просторот кој излегува на автопатот. Согласно Генералниот урбанистички план овој простор бил предвиден како зелен појас.

Од страна на Советот на општина Крива Паланка биле донесени повеќе решенија за локациски услови за градба на овој простор со кои се вршело незаконско парцелизирање на просторот. За ново вцртаните објекти во урбанистичкиот план не постоел соодветен простор на кои истите би се поставиле. Просторот на кој е веќе во тек бесправната и незаконската градба на објектите се наоѓал точно над главната фекална канализациона мрежа во општината, што било недопуштено. Самата изградба на објектите била спротивна на начелата за хумано живеење и работа и рационално користење и уредување на просторот, согласно одредбите од член 4 став 2 од Законот.

Имено, за истите тие објекти не постоело дозвола за градење, односно истите се граделе спротивно на одредбите од член 53 од Законот.

За да биде апсурдноста уште поголема се наведува понатаму во иницијтивата за дел од овие објекти, кои градоначалникот на општина Крива Паланка, незаконски ги предвидел со новиот Детален урбанистички план, постоело издадено Решение за уривање на градежниот инспектор. Согласно член 53 став 1 од Законот се забранувало донесување на решение за локациски услови за градби кои биле изградени или почнале да се градат спротивно на важечкиот урбанистички план и без одобрение за градење.

Со оглед на наведеното, подносителот му предлага на Судот согласно член 27 од Деловникот на Уставниот суд, да донесе и решение за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на оспорената Одлука.

Поради изнесеното се бара Уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорената одлука.

3. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Крива Паланка на 12 септември 2006 година ја донел Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за урбан модул „Херој Карпиш“ – Крива Паланка која е заведена под бр.07-928/7.

Според член 1 од оспорената Одлука, се донесува Детален урбанистички план за урбан модул „Херој Карпош“ во Крива Паланка.

Со членот 2 од оспорената одлука е утврдена границата на урбаниот модул и тоа: Границата започнува од вкрстувањето на „Бојанов Дол“ со Ул. „Херој Карпош“, оди на западната страна по улицата „Херој Карпош“ доаѓа до „Куков Дол“, оди низ водно по долот до магистралниот пат М2, излегува на патот, свртува кон североисток, оди по магистралниот пат и доаѓа до делот „Бојанов Дол“, оди узводно по долот и доаѓа до Ул. „Херој Карпош“ на почетната точка. Според член 3 од Одлуката, составен дел на Одлуката е планската документација со технички број 51/04 – Детален урбанистички план за урбан модул „Херој Карпош“ во Крива Паланка во 4 примероци.

Според член 4 од оспорената одлука, документацијата од член 3 на оваа одлука ја потпишува градоначалникот на општина Крива Паланка, со назначување на бројот и датумот на седницата на која е донесена и истата се заверува со печат на градоначалникот, а во членот 5 од Одлуката е утврдено дека таа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Крива Паланка“.

4. Судот утврди дека Советот на општина Крива Паланка на седницата одржана на 21 декември 2005 година донел Програма за изработка на урбанистички планови за општината за 2006 година, која е заведена под бр.1268/15.

Извештајот за извршена стручна ревизија на Нацрт-Деталниот урбанистички план за Урбан модул „Херој Карпош“ Крива Паланка е изготвен од Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија „ИН ПУМА“ Скопје во ноември 2004 година, под Тех.бр.210/2004.

На Нацрт-Деталниот план дал одговор по стручна ревизија Друштвото за просторно и урбанистичко планирање „Полог проект-про“ Гостивар во ноември 2004 година.

Министерството за транспорт и врски дало стручно мислење бр.13-17164 од 12 јануари 2005 година во кое се наведува дека по вградување на сугестиите и забелешките од Стручната ревизија и Стручното мислење на Министерството може да продолжи постапката согласно законската регулатива.

Подрачната единица на Министерството за транспорт и врски на општина Крива Паланка на 20 јули 2005 година донесе Заклучок бр.23-502/10 со кој се утврдува текстот на нацртот на Деталниот урбанистички план за урбан модул „Херој Карпиш“ во Крива Паланка и истиот се доставува до градоначалникот на Општината.

Градоначалникот на општината на 20 јули 2005 година донел Одлука за организирање на Јавна анкета по Нацрт-планот заведена под бр.23-502/9.

Општината на 20 јули 2005 година доставила соопштение до ЈП „Радио Крива Паланка“ за претстојната Јавна анкета во врска со донесувањето на оспорениот план во траење од 10 дена.

Соопштението е заведено под бр.23-502/11 – Соопштение до граѓаните за јавна анкета бр.23-502/8 од 20 јули 2007 година.

Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата изготвила Извештај од спроведената Јавна анкета по оспорениот нацрт план бр.29-502/18 од 9 септември 2005 година која констатирала дека Соопштението било објавено во весникот „Вест“, Јавната анкета траела од 25 јули 2005 година до 25 август 2005 година, планот бил изложен непосредно да влезат во Домот на култура во Крива Паланка, дека за време на јавната анкета биле доставени 7 забелешки со пополнети анкетни листови од кои една била прифатена веднаш, а другите биле начелно прифатени но требало да се договрат со изготвувачот на планот.

Од наведениот извештај произлегува дека подносителот на иницијативата воопшто не поднел анкетен лист, односно не доставил забелешка.

Градоначалникот на општина Крива Паланка на 10 октомври 2005 година донел Одлука за организирање на повторна Јавна анкета по Нацрт на Деталниот урбанистички план за урбан модул „Херој Карпош“ – Крива Паланка заведена под бр.29-502/19 која била објавена во „Радио Крива Паланка“ и траела 10 дена. Нацрт планот бил изложен во Домот на култура во Крива Паланка и тоа 10 дена од денот на објавувањето на Соопштението.

Соопштението било објавено на 10 октомври 2005 година и било заведено под бр.25-502/19.

Градоначалникот на општината со Решение бр.29-502/33 од 9 ноември 2005 година формирал стручна комисија за нацрт планот која изготвила Извештај од спроведената повторна Јавна анкета по нацрт планот на 1 декември 2005 година, под бр.29-502/34.

Во Извештајот на Комисијата се наведува дека за време на повторната јавна анкета од страна на заинтересираните граѓани се доставени 8 забелешки и во главно сите се прифатени.

И на повторната Јавна анкета подносителот на иницијативата не доставил забелешки на нацрт-планот.

Министерството за транспорт и врски, Сектор за уредување на просторот со допис бр.18-1854 од 11 мај 2006 година дал Согласност на Предлог Деталниот урбанистички план за урбан модул „Херој Карпош“ во Кирва Паланка.

5. Според член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот на Република Македо­нија, уредувањето и хуманизаци­јата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата се утврдени како едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Условите и начинот на системот на просторното и урба­ни­стичкото планирање, видовите и содржината на плановите, израбо­ту­вањето и постапката за донесување на плановите, спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и други прашања од областа на просторното и урбанистичко планирање се уредени со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005). Во Глава VI „Преодни и завршни одредби“ на овој закон, во член 80 е утврдено дека постапката за донесување на урбанистичките планови започната пред денот на примената на овој закон (1 јули 2005 година) ќе про­дол­жи според одредбата на законот кој бил во сила на денот на неговото отпочнување, доколку урбанистичкиот план ја поминал фазата на стручна расправа или фазата на јавна анкета и јавна презентација.

Со оглед на тоа што постапката за донесувањето на оспорената одлука не ја поминала фазата на стручна расправа или фазата на јавна анкета и јавна презентација, анализата на правната и фактичката состојба се врши во однос на новиот закон.

Со член 7 од овој закон се утврдени видовите планови кои се донесуваат во зависност од просторот кој е предмет на планирање, и тоа: просторни планови во кои спаѓа просторен план на Република Македонија и урбанистички планови во кои спаѓаат генерален урба­ни­стички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план надвор од населено место.
Со член 17 став 5 од Законот се утврдува дека за обезбе­дување на стручност и јавност во процесот на просторното и урбани­с­тичко планирање советот на општината и Советот на градот Скопје формира партиципативно тело кое ги пренесува ставовите, мисле­ња­та и потребите на граѓаните и правните лица, ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготву­вање на плански решенија за соодветната општина и градот Скопје. Партиципативното тело се состои од претставници од советот, струч­но лице од општинската администрација, истакнати стручни лица од областа на урбанистичкото планирање, претставници од здруженија на граѓани и граѓани од подрачјето на општината. Бројот на претстав­ниците се утврдува со статутот на општината и статутот на градот Скопје и не може да биде поголем од десет члена.

Во членот 22 став 1 на овој закон се утврдува дека пла­но­вите од членот 7 на овој закон се изработуваат во две фази, односно како нацрт на план и предлог на план.

Според член 24 став 1 на овој закон, по нацртот на детал­ниот урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место, општината спроведува јавна презентација и јавна анкета. Според став 2 на истиот член, организирањето на јав­на­та презентација и јавната анкета по плановите од ставот 1 на овој член, го врши градоначалникот на општината по утврдување на нац­р­тот на планот од страна на советот. За спроведената јавна презен­та­ција и јавна анкета се изработува извештај (став 3). Според ставот 4 на овој член од Законот, јавната презентација и јавната анкета од ставот 1 на овој член се спроведува со излагање на планот на јавно место кое се наоѓа во кругот на месната самоуправа. Јавната анкета трае најмалку 15 работни дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. Во ставот 5 на овој член, се предвидува дека јавната презентација е стручно презентирање на планот и се организира во простории и време што ќе го определи градоначалникот на општината.

Согласно член 24 став 6, пак, од овој закон, извештај од јавната анкета со образложение за прифатените и неприфатените забелешки за плановите од ставот 1 на овој член изработува стручна комисија формирана од градоначалникот на општината која е соста­вена од три члена и тоа: носителот на изработка на планот, одговорно лице од општинската администрација надлежно за урбанистичко пла­нирање и истакнат научен и стручен работник од областа на урбани­стичкото планирање.

Според член 24 став 7 од Законот, извештајот од ставот 6 на овој член е составен дел на одлуката за донесување на предлогот на планот.

Согласно член 24 став 8 од истиот Закон, врз основа на извештајот, комисијата од ставот 6 на овој член е должна писмено да го извести секое лице кое поднело анкетен лист со образло­жение за прифаќање или неприфаќање на неговите збелешки или предлози.

Според членот 24 став 9 од Законот, доколку коми­сијата од ставот 6 на овој член оцени дека нацртот на планот со прифатените забелешки од јавната анкета претрпел значајни промени (промена на границата на урбанистичкиот опфат, промени на регу­ла­ционите линии, промени на намената на земјиштето и промена во поголем обем на други параметри утврдени во планот), градона­чал­никот на општината за нацрт на планот со вградени забелешки во планот повторно спроведува јавна презентација и јавна анкета.

Според ставот 10 на членот 24 од Законот, времето и мес­тото каде што ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета, задолжително се објавува со соопш­те­ние во јавните гласила. Соопштението задолжително ги содржи пода­тоците, местоположбата и површината на опфатот на планот, како и образложенија на планските решенија.

Од изнесените законски одредби произлегува дека зако­нодавецот во функција на обезбедување на уредувањето и хумани­за­цијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната сре­дина и на природата како темелна вредност на уставниот поредок на Република Макекдонија, утврдил прецизна регулатива во врска со планирањето на просторот, точно определувајќи ги плановите за про­сторно и урбанистичко планирање, нивната содржина и постапката за нивно донесување.

Имајќи ја предвид наведената законска регулатива, како и увидот и анализата на доставената документација за донесување на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Урбан модул „Херој Карпош“ – Крива Паланка, според Судот општина Крива Паланка како надлежен орган за донесување на наведената Одлука ги испочитувала сите фази на постапката и ги спровела законски определените дејствија во постапката за донесување на истата.

Од утврдената фактичка состојба произлегува дека оспорениот Детален урбанистички план го изработил Друштвото за просторно и урбанистичко планирање „Полог проект-про“ ДОО Гостивар кое поседува Лиценца бр.77/1 за носител на изработување урбанистички планови, издадено од министерот за транспорт и врски поради што не може да се прифати тврдењето во иницијативата дека изработувачот на оспорениот план не поседува лиценца, односно дека не ги исполнува условите за изработување на урбанистички планови.

Во врска со наводите во иницијативата дека по нацрт Деталниот план не била извршена никаква јавна презентација и дека не било формирано партиципативно тело за пренесување на ставовите, мислењето и забелешките на граѓаните, исто така од утврдената фактичка состојба произлегува дека овие наводи не се точни поради тоа што Јавна анкета и Јавна презентација била спроведена и се формирала Комисија за изготвување Извештај по однос на спроведувањето на Јавната анкета согласно членот 17 став 5 и членот 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Оттука, поаѓајќи од изложената фкатичка и правна состојба, Судот утврди дека се неосновани наводите во иницијативата кои се однесуваат за сторени повреди во постапката за донесување на оспорената одлука спротивно на одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање, поради што неможе да се постави прашањето на согласноста на оспорената Одлука со Уставот и Законот за просторно и урбанистичко планирање.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

7. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.267/2007
9 април 2008 година
С к о п ј е
лк

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Уставниот суд на Република Македонија
д-р Трендафил Ивановски

Leave a Reply