338/1995-0-0

338/1995-0-0

Вовед

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија бр.70/92) на седницата одржана на 13 март 1996 година, донесе

О Д Л У К А

Текст

1. СЕ УКИНУВА член 74 став 1 алинеите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Општиот колективен договор за јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на локалната самоуправа и други правни лица што вршат нестопанска дејност (“Службен весник на Република Македонија”бр.39/94).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У.бр.338/95 од 29 ноември 1995 година, поведе постапка за оценување законитоста на одредбите од колективниот договор означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со член 121 од Законот за работните односи.

4. На седницата Судот утврди дека во член 74 став 1 алинеите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Општиот колективен договор е предвидено должината на отказниот рок да изнесува: до5 години работен стаж – 1 месец, до 10 години работен стаж – 2 месеци, до 15 години работен стаж – 3 месеци, до 20 години – 4 месеци, до 25 години 5 месеци и над 25 години – 6 месеци.

5. Според член 32 став 5 од Уставот на Република Македонија остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективен договор.

Согласно член 121 од Законот за работните односи (“Службен весник на Република Македонија” бр.80/93, 3/94 и 14/95) отказаниот рок не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од три месеци во зависност од должината на работниот стаж и причините за отказ, согласно со колективниот договор.

Од изнесените законски одредби произлегува дека законот ја утврдил должината на отказниот рок кој не може да биде ниту пократок од 30 дена ниту подолг од 3 месеци.

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од Колективниот договор се предвидува должината на отказниот рок да изнесува до шест месеци, Судот оцени дека тие одредби не се во согласност со член 121 од Законот за работните односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. (У.бр.338/95)

Leave a Reply