Соопштение

Соопштение по завршената XVII-та седница на Уставниот суд

Почитувани,

Уставниот суд денеска ја одржа седумнаесеттата седница за 2022 година на која присуствуваа сите пет судии. По расправа за предметите од денешниот дневен ред одлучи да:

У.бр.24/2022нема доволно мнозинство и за предметот ќе се одлучува на некоја од наредните седници.

Оспорен: Законот за медијација („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 294/2021) и посебно: член 3 став 1 точка е), членовите 35, 36, 37, член 54 став 1 точки б) и г), член 55 ставови 4, 5 и 9, член 56 став 3 точки 2) и 3) и членовите 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 и 69 од овој закон.

Подносители: Александар Ристески и Рајна Наумовска-Марковска, адвокати од Скопје

У.бр.44/2022– Судот одлучи да не поведе постапка за оценување на уставноста на член 154 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и да ја отфрли иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 115 став 1 и член 116 ставови 1, 2 и 4 од Законот означен во точката 2 од предлогот.

Оспорен: Член 115 став 1, член 116 ставови 1, 2 и 4 и член 154 став 1 точка 10 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Подносител: Доне Николовски и Славко Лазовски, oд Скопје.

У.бр.30/2022-Судот одлучи да ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за разрешување на член на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Северна Македонија.

Оспорена: Одлуката за разрешување на член на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Северна Македонија бр.08-1046/1 од 3 март 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.45/2022).

Подносител: Политичка партија „Левица” – Скопје