Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 5-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 17.02.2021 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 163 став 3 од Законот за банки „Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и 101/2019).
Реферат У.бр.299/2020

2. Член 61 став 2 од Законот за денационализација (“Службен весник на Република Македонија” бр.20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010, 55/2013, 33/2015 и 104/2015).
Реферат У.бр.322/2020

3. Делот „За регионален развој“ од член 22 став 1 и делот „За регионален развој“ од член 69 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2007, 187/2013, 43/2014, 215/2015 и 64/2018).
Реферат У.бр.248/2020

4. Член 13 став 1 во делот: „Совет на судската служба“, од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 43/2014, 33/2015, 98/2015, 6/2016, 198/2018 и 248/2018).
Реферат У.бр.275/2020

5. Деловник на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/2010, 23/2013 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.152/2019).
Реферат У.бр.300/2020

6. Одлука на Јавното претпријатие за комунална дејност „Маврово”, број 0202-913/2 од 11.12.2017 година.
Реферат У.бр.1/2020

 

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.13/2020 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот У.бр.15/2020 со нацрт-одлука