Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 34-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 16.12.2020 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 18 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012, 131/2012, 24/2013, 27/2014, 104/2015, 192/2015, 23/2016 и 178/2016).
Реферат У.бр.143/2019

2. Член 9 ставови 2 и 5 од Правилникот за начинот на службено оценување на активниот воен персонал, активниот резервен персонал и за офицерите, односно подофицерите и војниците во резервниот состав на Армијата на Република Македонија, начинот на водење на евиденција потребна за службено оценување и видовите на обрасците на оценувачкиот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр.170/2011)
Реферат У.бр.179/2020

3. Членот 2; членот 3; членот 4; членот 5; членот 6 ставови 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, членот 7; членот 16; член 19 ставови 1 и 8; членот 22 и член 24 став 1 од Правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта заведен под број 07-9992/3 од 5 јуни 2014 година донесен од страна на министерот за образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/2013 и 201/2014).
Реферат У.бр.66/2019

4. Одлука за примање на донација за реконструкција на стационарот Вардариште, донесена на 28.05.2020 година, бр.27-4116/1 („Службен гласник на град Скопје“ бр.6/20).
Реферат У.бр.210/2020

5. Член 113 ставови 7 и 8 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018).
Реферат У.бр.184/2020

6. Одлука за начинот на применување на деталните урбанистички планови, бр. 08-1859/2 од 27.03.2019 година, донесена од Советот на Општина Центар („Службен гласник на Општина Центар“ бр.6/2019 од 28.03.2019 година).
Реферат У.бр.273/2020