Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 14.10.2020 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 62-а став 5 алинеја 4 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2008, 53/2011, 123/2012, 70/2013, 164/2013, 138/2014, 192/2015, 39/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/2019 и 161/2019).
Реферат У.бр.123/2019

2. Член 75-ѓ ставови 1 и 12; член 76-а став 2, член 76-д став 4 и член 78-а ставови 4 и 5 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016, 67/2017, 125/2017, 35/2018, 99/2018, 140/2018, 208/2018, 27/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/2019 и 42/2020).
Реферат У.бр.169/2020 и У.бр.229/2020

3. Член 192 ставови 1 и 2 од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19 и 14/2020).
Реферат У.бр.224/2020

4. Уредба со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба бр.44-2813/1 од 3 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/2020).
Реферат У.бр.122/2020

5. Уредба со законска сила за примена на Законот за судска служба за време на вонредна состојба бр.44-2955/1 од 8 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2020).
Реферат У.бр.144/2020

6. Уредба со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба бр.44-2954/1 од 16 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.103/2020).
Реферат У.бр.156/2020

7. – Уредба со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба , донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-3194/1 од 16 април 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 103/2020),
-Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-3462/1 од 28 април 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 111/2020),
-Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-3987/1 од 14 мај 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 126/2020), и
– Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-4438/1 од 22 мај 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 134/2020).
Реферат У.бр.227/2020 и У.бр.242/2020

8. – Одлука за распуштање на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2016);
– Одлука за изменување на Одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/016);
– одлуките за помилување без спроведување на постапки донесени од Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016) и
– Законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои призлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ бр.159/2015);
Реферат У.бр.112/2016

9. Заклучок бр.08-2317/11 од 15.11.2019 година („Службен гласник на Општина Ресен“ бр.14/2019).
Реферат У.бр.159/2019

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.198/2020