Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 07.10.2020 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 65 – а став 3 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009; 124/2010; 18/2011; 18/2011; 36/2011; 49/2011; 54/2011; 59/2011; 13/2012; 39/2012; 144/2012; 25/2013; 70/2013; 79/2013; 137/2013; 163/2013; 27/2014; 28/2014; 42/2014; 115/2014; 149/2014; 187/2014; 44/2015; 129/2015; 129/2015; 217/2015; 226/2015; 30/2016; 31/2016; 39/2016; 71/2016; 103/2016; 132/2016; 35/2018; 64/2018; 168/2018, и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/2019 и 18/2020).
Реферат У.бр.15/2020

2. Член 59 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Служ¬бен весник на Република Македо¬нија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 113/2014, 160/ 2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/ 2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018, 245/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.180/2019, 275/2019 и 13/2020) и
– Решение на Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, Стручна служба – филијала Куманово, ФП бр.03100333920 од 16.06.2017 година; – Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Уп.бр.0701-803 од 20.10.2017 година; – Пресуда на Управен суд У-4.бр.1002/2017 и У-4.бр.265/2018 од 07.03.2019 година; – Пресуда на Виш Управен суд УЖ-2.бр.625/2019 од 14.11.2019 година.
Реферат У.бр.19/2020

3. Член 10 став 3 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019).
Реферат У.бр. 20/2020

4. Членовите 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016).
Реферат У.бр.28/2020

5. Член 70 став 5 во делот „ставот 3 на“, член 70 став 8 во делот „ставот 4 на“ и член 70 став 10 во делот „ставот 4 на“од Законот за внатрешна пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2007, 26/2009, 22/2010, 23/2011, 53/2011,155/2012, 15/2013, 137/2013, 163/2013, 42/2014, 166/2014, 146/2015, 193/2015, 31/2016 и 64/2018).
Реферат У.бр.187/2020

6. Член 12 став 1 алинеја 7 од Законот за адвокатура („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008, 135/2011,113/2012 и 148/2015).
Реферат У.бр.203/2020

7. Одлука за исплата на регрес за користење на годишен одмор, заведена под број 0202-5836/8 од 13 мај 2019 година, донесена од страна на Управниот одбор на ЈП „Водовод и канализацеја“ на Град Скопје.
Реферат У.бр.98/2019

8. Уредба со законска сила за примена на Законот за стечај за време на вонредна состојба бр.44-2437/1 од 23 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.76/2020).
Реферат У.бр.76/2020

9. -Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба бр.44-2523/1 од 25 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020);
-Уредба со законска сила за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за примена на законот за трговските друштва за време на вонредна состојба бр.44-2604/1 од 2 април 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.87/2020) и
-Уредба со законска сила за престанување на важење на уредбата со законска сила за примена на законот за трговските друштва за време на вонредната состојба бр.44-2842/1 од 4 април 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/2020).
Реферат У.бр.88/2020

10. Уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.86/2020 и 105/2020).
Реферат У.бр.105/2020

11. -Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19,заради исплата на платите за месеците април и мај 2020година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.93/2020), и
– Уредбата со законска сила за изменување на Уредба со законска сила за финансиска подршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19,заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.97/2020).
Реферат У.бр.133/2020

12. Уредба со законска сила за прашања поврзани со изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 година бр.44-5638/1, донесена од Владата на Република Северна Македонија на 15 јуни 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.160/2020).
Реферат У.бр.241/2020

13. Уредба со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.166/2020) и Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.169/2020).
Реферат У.бр.246/2020

14. Член 2 став 1 зборовите „доколку се исполнети следните услови и постапка“ и точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од Правилата за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со топлинска енергија,донесени од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019).
Реферат У.бр.2/2020

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.32/2020

 

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.163/2016 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот У.бр.217/2020 со нацрт-одлука