Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 26-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 23.09.2020 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Членовите 6 и 37 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2015)
Реферат У.бр.65/2018

2. Член 7 став 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 54/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2004, 30/2004, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016, 67/2017, 125/2017, 35/2018, 99/2018, 140/2018, 208/2018, 27/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/2019 и 42/2020).
Реферат У.бр.106/2019

3. Член 67 став 1 алинеја 2 од Законот за Агенција за национална безбедност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/2019).
Реферат У.бр.122/2019

4. Закон за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникациите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.159/2015), во целина и посебно членовите 1, 2, 3, 6, 9, 11, 17, 18 и 23.
Реферат У.бр.97/2015 и Убр. 60/2016

5. Уредба со законска сила за примена на Законот за медијација за време на вонредна состојба бр.44-2361/1 од 19 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.70/2020).
Реферат У.бр.63/2020

6. – Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредна состојба бр.44- 2724/1 од 2 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.88/2020).
– Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредна состојба бр.44-3203/1 од 16 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.103/2020).
Реферат У.бр.108/2020

7. Уредба со законска сила за примена на Законот за здравствено осигурување за време на вонредна состојба бр.44-2852/1 од 6 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.92/2020).
Реферат У.бр.132/2020

8. Уредба со законска сила за задолжување на Република Северна Македонија кај меѓународниот монетарен фонд за финансиската поддршка од инструментот за брзо финансирање за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-3062/1 од 13 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.100/2020).
Реферат У.бр.151/2020

9. -Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.128/2020) и
– Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/2020).
Реферат У.бр.234/2020

10. Одлука за утврдување на постоење на вонредна состојба бр.08-607/2 од 16.04.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2020).
Реферат У.бр.173/2020

11. Член 25 ставови 2 и 3 од Упатството за начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/2007 и 133/2016).
Реферат У.бр.146/2019

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.163/2019

 

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.27/2019 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот У.бр.120/2019 со нацрт-одлука

3. Предлог за одлучување по предметот У.бр.201/2020 со нацрт-одлука

4. Предлог за одлучување по предметот У.бр.209/2020 со нацрт-одлука