Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 24.06.2020 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1.Член 22 и 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.245/2018).
Реферат У.бр.97/2019

2. Член 10 став 1 алинеја 2 , член 14 став 1 алинеја 2 и член 67 став 1 алинеја 2 од Законот за Агенција за национална безбедност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/2019).
Реферат У.бр.112/2019

3. Член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.7/2019.
Реферат У.бр.164/2019

4. Член 6 став 1 во делот: „со актите за урбанистичко планирање со кои се утврдува градежната парцела“, и став 2 во делот: „со важечките акти за урбанистичко планирање со кои се утврдува градежната парцела“, од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/2011, 51/2011, 27/2014, 144/2014, 72/2015, 104/2015, 153/2015, 23/2016, 178/2016 и 120/2018)
Реферат У.бр.9/2020

5. Член 3 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.149/20).
Реферат У.бр.201/2020

6.Заклучок бр.08-2317/10 од 15.11.2019 година („Службен гласник на Општина Ресен“ бр.14/2019).
Реферат У.бр.158/2019

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.84/2020 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот У.бр.126/2020 со нацрт-одлука

3. Предлог за одлучување по предметот У.бр.141/2020 со нацрт-одлука