Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 17-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 22.05.2020 година (петок), со почеток во 09,30 часот

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Уредба со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.71/2020 од 7 април 2020).
Реферат У.бр.68/2020

2. Уредба со законска сила за примена на Законот за катастар и недвижности за време на вонредна состојба, бр.44-2402/1, донесена од Владата на Република Северна Македонија на 20 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.71/2020).
Реферат У.бр.71/2020

3.Уредба со законска сила за прашања поврзани со изборниот процес („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.72/2020).
Реферат У.бр.74/2020

4. Уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба, бр.44-2469/1, донесена од Владата на Република Северна Македонија на 25 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020).
Реферат У.бр.83/2020

5. Уредба со законска сила за примена на начинот на промена на договорни услови на кредитни изложености кај банките и штедилниците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.80/2020 од 27 март 2020).
Реферат У.бр.90/2020

6. Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита од спасување за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.82/2020).
Реферат У.бр.92/2020

7. Уредба со законска сила за примена на Законот за јавните претпријатија за време на вонредна состојба, бр.44-2599/1, донесена од Владата на Република Северна Македонија на 27 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.82/2020).
Реферат У.бр.95/2020

8. Уредба со законска сила за примена на Законот за железничкиот систем за време на вонредна состојба, бр.44-2637/1, донесена од Владата на Република Северна Македонија на 30 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.84/2020).
Реферат У.бр.101/2020

9. Уредба со законска сила за примена на Законот за извршување за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.86/2020 и 103/2020).
Реферат У.бр.106/2020

10. Уредба со законска сила за примена на Законот за минималната плата во Република Северна Македонија за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/2020).
Реферат У.бр.109/2020

11. Уредба со законска сила за примена на Законот за облигациони односи за време на вонредна состојба заведена под број 44-2443/1 од 2 април 2020 година и објавена во („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/2020).
Реферат У.бр.111/2020

12. Уредба со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба, бр.44-2763/1, донесена од Владата на Република Северна Македонија на 2 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/2020).
Реферат У.бр.113/2020

13. Уредба со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во Јавното обвинителство за гонње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, бр.44-2640/1, донесена од Владата на Република Северна Македонија на 2 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/2020).
Реферат У.бр.117/2020

14. Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба донесена од Владаата на Република Северна Македонија број 44-2736/1 од 2 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/2020).
Реферат У.бр.118/2020

15. Уредба со законска сила за примена на Законот за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/2020).
Реферат У.бр.123/2020

16.Уредба со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.92/2020 и 90/2020).
Реферат У.бр.129/2020

17. Уредба со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.92/2020 и 116/2020).
Реферат У.бр.130/2020

18. Уредба со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од корона вирусот COVID-19 за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.92/2020)
Реферат У.бр.131/2020

19. Уреба со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.94/2020) и измени и дополнување на истата Уредба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.94/2020).
Реферат У.бр.134/2020

20. Уредба со законска сила за примена на Законот за пензиско и инвалиско осигурување за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.94/2020 од 7 април 2020 година.
Реферат У.бр.136/2020

21. Уредба со законска сила за примена на Законот за основање на Агенцијата за финансиска подрдршка во земјоделството и руралниот развој за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.97/2020 од 9 април 2020).
Реферат У.бр.148/2020

22. Уредба со законска сила за интервентна набавка на медицински ракавици за време на траење на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.100/2020.
Реферат У.бр.153/2020

23. Уредба со законска сила за формирање Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од корона вирусот COVID-10 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/2020 од 21 април 2020 година).
Реферат У.бр.159/2020

24. Уредба со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба донесена од Владатѕа на Република Северна Македонија, број 44-2867/1 од 9 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.97/2020 и
-Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба донесена од Владата на Република Северна македонија, број 44-3091/1 од 13 април 2020 година и објавена во („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.100/2020).
Реферат У.бр.167/2020