Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 12-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 06.05.2020 година (среда), со почеток во 09,00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА

1.Точка 4 од Одлуката за утврдување на постоење на вонредната состојба број 08-526/2 од 18 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.68/2020), донесена од Петседателот на Република Северна Македонија.
Реферат У.бр.41/2020

2.Одлука за донесување Детален урбанистички план Градска четврт И 04-Даре Џамбаз, Општина Центар-Скопје, донесена од Советот на Општина Центар под бр.08-2925/6 од 11.06.2019 година („Службен гласник на Општина Центар-Скопје бр.11/2019).
Реферат У.бр.116/2019

3.Одлука за донесување на Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 20, Општина Ѓорче Петров, бр.08-3187/3 од 01.10. 2019 година, донесена од Советот на Општина Ѓорче Петров („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.11 од 01.10.2019 година).
Реферат У.бр.145/2019

4. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за централно градско подрачје дел од блок 1 (1.1) на Општина Гевгелија.
Реферат У.бр.167/2019

5.Член 7 ставови 2 и 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2011, 52/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015, 154/2015, 23/2016 и 178/2016).
Реферат У.бр.156/2019

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1.Барање за заштита на слободи и права по предметот
Реферат У.бр.86/2018