Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 08.04.2020 година (среда), со почеток во 08,30 часот

I.РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1.Одлука за распуштање на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Репуб­лика Северна Македонија“ 43/2020).
Реферат У.бр.40/2020