Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 26.02.2020 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 24 ставови 3 и 5 и член 25 ставови 1, 2 и 3 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016 и 21/2018.
Реферат У.бр.147/2019 и У.бр.155/2019

2. Членовите 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Репуб¬лика Македонија“ бр. 72/2016).
Реферат У.бр.136/2019

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.2/2019

2. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.105/2019