Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 17-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 26.06.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 197 став 7 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 85/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018)
Реферат У.бр.56/2019

2. Законот за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2019)
Реферат У.бр.61/2019

3. Член 46 став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и бр.64/2018)
Реферат У.бр.84/2019

4. Член 7 од Правилникот за начинот на финансирање на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни собири и студиски престои во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2013)
Реферат У.бр.111/2018

5. Член 1 и член 3 од Методологијата за изменување на Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2013)
Реферат У.бр.116/2018

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.45/2019