Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 06.02.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 40 и член 41 став 1 во делот на зборовите „од член 40“ од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија” број 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2018, 115/2014, 132/2014, 160/2014, 199/2014, 196/2015, 226/2015 и 97/2017).
Реферат У.бр.76/2018

2. Член 17 од Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија” број 71/18).
Реферат У.бр.83/2018

3. Член 9-а став 3 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 92/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014, 138/2014, 177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 61/2016 и 106/2016).
Реферат У.бр.87/2018

4. Член 8 став 1 во делот: „исплата на плати од дневен пазар” и став 2 во делот: „преку трансакциска сметка” од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” број 70/1994, 62/1995, 33/1997, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 97/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013, 139/2014 и 147/2015).
Реферат У.бр.94/2018

5. Член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), и член 265 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016).
Реферат У.бр.119/2018

6. Одлука за разрешување на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, бр.08-4480/1 од 23 јули 2018 година, донесена од Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.137/2018).
Реферат У.бр.118/2018

 

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.52/2018 со нацрт-одлука