Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 32-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.12.2018 година (вторник), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 101 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016).
Реферат У.бр.73/2018

2. Член 1, член 7 став 2, член 8, член 11 став 1, член 12 став 4, член 24 ставо¬ви 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, член 25, член 27, Глава VII. „Управување и раководење со студентските домови (член 34, член 35, член 36, член 37, член 38, член 39, член 40, член 41, член 42, член 43 и член 44) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 178/2016 и 64/2018).
Реферат У.бр.110/2018

3. Одлука за утврдување на усло¬ви за начинот на градење во село Лагадин, Општина Охрид за кое нема урбанистички план, донесена од Советот на Општина Охрид на седница одржана на 14 октомври 2015 година и објавена во („Службен гласник на Општина Охрид“ бр. 11 од 15 октомври 2015 година).
Реферат У.бр.30/2017

4. Одлука за распишување на референдумбр.08-4666/1, донесена од Собранието на Република Македонија на 30 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2018).
Реферат У.бр.99/2018 и У.бр.107/2018

5. Мислење на Владата на Република Македонија по Барање за автентично толкување на одредби од Царинскиот закон, поднесено од пратеник – Мира Стојчевска, заведено под број 44.1-8335/1-17 од 27 февруари 2018 година
Реферат У.бр.44/2018

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.71/2018

2. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.117/2018

 

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.24/2018 со нацрт-одлука