Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 31-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 12.12.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 27 од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2005).
Реферат У.бр.95/2018

2. Член 5 став 1 од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010, 12/2014, 43/2014, 104/2015, 148/2015 и 192/2015).
Реферат У.бр.32/2018

3. Член 1 од Законот за амнестија („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2018)
Реферат У.бр.82/2018

4. Членови 160,161,162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 и 189 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018).
Реферат У.бр.109/2018

5. Член 6 став 1 точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и 14 од Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2007, 81/2014 и 57/2016), донесен од Комисијата за хартии од вредност.
Реферат У.бр.52/2018

6. Одлука за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, бр.08-6054/1, донесена од Собранието на Република Македонија на 19 октомври 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/2018).
Реферат У.бр.113/2018 и У.бр.124/2018

7. Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струга за 2018 година, бр.08-2108/4 од 14 мај 2018 година („Службен гласник на Општина Струга“ бр.5/2018), донесена од Советот на Општина Струга.
Реферат У.бр.93/2018

8. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за градска четврт И 10, Општина Аеродром, Плански период 2016-2021, број 09-161/22 од 6.04.2017 година, донесена од Советот на Општина Аеродром, на 5 април 2017 година и објавена во („Службен гласник на Општина Аеродром“ бр.7/2017).
Реферат У.бр.61/2017

9. Одлука за забрана за паркирање и издавање на пловни објекти-педалинки за пловење по Охридското езеро, донесена од Советот на Општина Струга, на седница одржана на 14.05.2018 година, број 08-2108/26 од 14.05.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина Струга” број 5/2018.
Реферат У.бр.64/2018

10. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски”-Велес, донесено од Советот на Оштина Велес на седницата одржана на 30.08.2018 година, број 25-4421/25 од 31.08.2018 година.
Реферат У.бр.108/2018

 

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.118/2017 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот У.бр.38/2018 со нацрт-одлука

3. Предлог за одлучување по предметот У.бр.78/2018 со нацрт-одлука