Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 14.11.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 383 став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015, 2262015, 55/2016 и 11/2018)
Реферат У.бр.54/2017

2. Член 1, член 2, член 4 алинеи 2, 6 и 7, член 7, член 9, член 11 став 1, став 2 алинеи 4 и 6 и став 3, и член 12 став 1 алинеите 1 до 7 и став 2 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015, 39/2016 и 11/2018)
Реферат У.бр.143/2017

3. Член 193-а став 2 во делот: „освен доколку подносителот во претставката изнесува или прoнесува нешто невистинито што може да наштети на честа и угледот на здравствениот работник, односно на здравствениот работник поради што здравствениот работник односно здравствениот соработник може да поднесе тужба“ од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015 и 37/2016).
Реферат У.бр.148/2017