Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 31.10.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 8-а став 1 алинеја 4 во делот: „или постапка за престанок на работен однос“ од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013, 34/201, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016, 67/2017, 125/2017 и 35/2018).
Реферат У.бр.98/2017

2. Член 1, член 2, член 4 алинеи 2, 6 и 7, член 7, член 9, член 11 став 1, став 2 алинеи 4 и 6 и став 3, и член 12 став 1 алинеите 1 до 7 и став 2 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015, 39/2016 и 11/2018)
Реферат У.бр.143/2017

3. Закон за изменување на Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2018)
Реферат У.бр.30/2018

4. Член 438 став 4 од Законот за парнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015)
Реферат У.бр.48/2018

5. Член 164 став 3 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010, 51/2011, 100/2012 и 142/2016)
Реферат У.бр.70/2018

6. Член 68 став 2 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016).
Реферат У.бр.85/2018

7. Член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2016).
Реферат У.бр.98/2018

8. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за градска четврт И 10, Општина Аеродром, Плански период 2016-2021, донесена на 66-та седница одржана во Советот на Општина Аеродром под број 09-161/22 од 6.04.2017 година.
Реферат У.бр.67/2017

9. – Одлука за распишување на референдум на локално ниво, бр.09-626/1, донесена од Советот на Општина Гевгелија на 15 март 2017 година („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.3/2017) и
– Одлука за измена и дополнување на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, бр.09-784/1, донесена од Советот на Општина Гевгелија на 6 април 2017 година („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.5/2017).
Реферат У.бр.78/2018

10. Член 66 од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.97/2012, 109/2013, 126/2015 и 127/2015), донесени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Реферат У.бр.14/2018