Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 24-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.10.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 32 став 4 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2016 и 142/2016)
Реферат У.бр.33/2018

2. Член 44 ставoви 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018).
Реферат У.бр.40/2018

3. Пресуда РО 97/15 од 12.04.2016 година донесена од Основниот суд Велес
Реферат У.бр.108/2017

4. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт „3 05“, опфат помеѓу: бул.„Илинден“, бул. „8-ми Септември“, бул. „Партизански одреди“ и „Љубљанска“, Блок 1, Блок 5 и Блок 8, Општина Карпош-Скопје, бр. 09-89/2 од 05.01.2016 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2016).
Реферат У.бр.135/2017

5. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за реон Ј, четврт Ј10, Општина Кисела Вода Скопје, предлог план, плански период 2013-2018, донесена од Советот на Општина Кисела Вода – Скопје, бр.07-18/11 од 27 мај 2014 година, („Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр.7/2014).
Реферат У.бр.168/2017 и Информација и У.бр.81/2018

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
Реферат У.бр.60/2018

2. Барање за заштита на слободи и права по предметот
Реферат У.бр.79/2018

 

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.57/2017 со нацрт-одлука