Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 17.10.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 8-а став 1 алинеја 4 во делот: „или постапка за престанок на работен однос“ од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013, 34/201, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016, 67/2017, 125/2017 и 35/2018).
Реферат У.бр.98/2017

2. Член 116 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016 и 132/2016).
Реферат У.бр.157/2017

3. Делот: „го извести“ од член 23 точка 1 и член 42 став 1 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015, 53/2016, 11/2018 и 83/2018).
Реферат У.бр.3/2018

4. Член 29 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014,138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018)
Реферат У.бр.38/2018

5. Член 67 став 2 и член 70 став 2 од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“бр.80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014, 115/2014, 104/2015 и 150/2015).
Реферат У.бр.102/2018

6. Член 37 став 10 во делот „во процент“ и делот „точка 1“ и член 37 став 11 во делот „став 10 на“ од Законот за слободни економски зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.56/1999, 41/2000 и 6/2002).
Реферат У.бр.67/2018

7. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за реон Ј, четврт Ј10, Општина Кисела Вода Скопје, предлог план, плански период 2013-2018, донесена од Советот на Општина Кисела Вода – Скопје, бр.07-18/11 од 27 мај 2014 година, („Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр.7/2014).
Реферат У.бр.168/2017 и У.бр.81/2018