Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 19.09.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Одлука за распишување на референдум бр.08-4666/1, донесена од Собранието на Република Македонија на 30 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2018).
Реферат У.бр.88/2018, У.бр.90/2018 и У.бр.91/2018

 

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.57/2017 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот У.бр.123/2017 со нацрт-одлука

3. Предлог за одлучување по предметот У.бр.129/2017 со нацрт-одлука

4. Предлог за одлучување по предметот У.бр.156/2017 со нацрт-одлука