Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.04.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 4 став 3 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2014, 53/2016 и 11/2018)
Реферат У.бр.63/2017

2. Член 277 став 1 и член 280 став 1 од Законот за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015).
Реферат У.бр.110/2017

3. Член 2 точка 16; Глава II. „Институт на сметководители и овластени сметководители на Република на Македонија“ и членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13; Глава III. „Начин на стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител и континуирано професионално усовршување“ и членовите 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а и 19-б; Глава „Вршење сметководствени работи“ и членовите 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28; Глава V. „Регистри“ и членовите 29, 30, 31; Глава VI. „Дисциплинска постапка“ и членовите 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39; Глава VII. „Контрола на работењето“ и членовите 40 и 41; Глава VIII. „Надзор“ и членовите 42 и 43; Глава „IX. Прекршочни одредби“ и членовите 44, 45, 46, 46-ѓ, 47 и 47-а; и Глава X. „Преодни и завршни одредби“ и членовите 48, 49, 50, 51, 53 и 54 од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 188/2013, 27/2014, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 190/2016 и 193/2017).
Реферат У.бр.132/2017

4. Член 67 став 2 ичлен 70 став 2 од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014, 115/2014, 104/2015 и 150/2015).
Реферат У.бр.153/2017

5. Член 13 став 2 во делот: „Доброволно испитување не важи ниту во случаите кога членот користел право што е обезбедено со колективен договор, потпишан од страна на СОНК“ и член 14 во делот „3 години“ од Статутот на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија , бр.0801-30/5 од 15.10.2016 година.
Реферат У.бр.104/2017

6. – Oдлука за распишување на референдум на локално ниво бр.08-1183/1, донесена од Советот на Општина Босилoво на 20.07.2017 и
-Oдлука за распишување на референдум на локално ниво бр.08-1229/1, донесена од Советот на Општина Босилoво на 27.07.2017 година
Реферат У.бр.105/2017

7. Oдлука за распишување на референдум на локално ниво бр.09-168/1, донесена од Советот на општина Гевгелија на 06.09.2017 („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.12/2017)
Реферат У.бр.131/2017

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.133/2017 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.146/2017 со нацрт-одлука

 

Leave a Reply