Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 10-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 04.04.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 33 став 1 точки 6 и 8 и член 245 став 1 точка б) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016)
Реферат У.бр.24/2017

2. Член 244 ставови 3 и 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015,226/2015 и 55/2016).
Реферат У.бр.162/2017

3. Член 266 став 1 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 11/2012, 171/2012, 187/2013, 129/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016).
Реферат У.бр.2/2018

4. Тарифа за награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите (”Службен весник на Република Македонија” број 226/2016).
Реферат У.бр.8/2017

5. Член 5 став 6 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организција на работата и систематизација на работните места во ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка, донесен од Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Академик Проф.д-р Димитар Арсов“ од Крива Паланка, број 01-293/1 од 13.06.2010 година.
Реферат У.бр.165/2017

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.139/2016 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.174/2016 со нацрт-одлука

3. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.117/2017 со нацрт-одлука

Leave a Reply