Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 07.03.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 2 став 2 во делот „и се дели со вкупниот број на корисници на пензија кои пензијата ја оствариле заклучно со септември 2016 година“ од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.173/2015 од 5 октомври 2015 година).
Реферат У.бр.168/2016

2. – Одлука за распишување на референдум на локално ниво бр.08-51/1, донесена од Советот на Општина Валандово на 03.07.2017 година и
– Одлука за распишување на референдум на локално ниво бр.08-54/3, донесена од Советот на Општина Валандово на 10.07.2017 година.
Реферат У.бр.72/2017

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.116/2017

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.44/2017 со нацрт-одлука

Leave a Reply