Преглед на работата на Уставниот суд на Република Македонија за 2004 година