Соопштенија

Годишна прес-конференција посветена на работата на Судот во 2012 година.

Годишна прес-конференција посветена на работата на Судот во 2012 година.

ДО
СРЕДСТВАТА ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

Ве известуваме дека годишната прес-конференција, посветена на работата
на Уставниот суд на Република Македонија во 2012 година, ќе се одржи на 7 март
2013 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, во просториите на Судот
(Работнички дом II, 6-ти кат).
Ве покануваме на присуство и активно учество на Конференцијата.

27 февруари 2013 год.
С к о п ј е

Уставен суд на Република Македонија
Служба за информирање,

Leave a Reply