Соопштенија

Известување за одржување на подготвителна седница

Уставниот суд на Република Македонија ќе одржи подготвителна седница на 22 април 2008 година со почеток во 10,00 часот, по предметот У.бр.101/2007 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 став 1 и член 24-б од Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2007), кои се однесуваат на верското образование во основно училиште

Leave a Reply