Соопштенија

Известување за одржување на подготвителна седница

Известување за одржување на подготвителна седница

Уставниот суд на Република Македонија ќе одржи подготвителна седница на 22
април 2008 година со почеток во 10,00 часот, по предметот У.бр.101/2007 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 став 1 и член 24-б
од Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2007), кои се однесуваат на
верското образование во основно училиште

Leave a Reply