Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 04.10.2017 година (среда), со почеток во 09,00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 04.10.2017 година (среда), со почеток во 09,00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 84-а став 6 од Законот за социјалната заштита („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015,
72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016).
Реферат У.бр.55/2017

2. Член 79-а од Закон за социјална заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013,
164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015,
104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016).
Реферат У.бр.56/2017

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.22/2017

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.100/2016 со нацрт-одлука

Leave a Reply