Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 27.09.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 27.09.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА
НА:

1. Член 6 точка 2, член 11 точка 14, член 12 став 1, точка 4, член 17
став 3, член 28 точка 2, член 46, членовите 240-244 и член 265 од Законот за
извршување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.72/2016)
Реферат У.бр.143/2016

2. Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.199/2014)
Реферат У.бр.169/2016

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.29/2015 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.64/2016 со нацрт-одлука

3. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.83/2016 со нацрт-одлука

4. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.9/2017 со нацрт-одлука

5. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.17/2017 со нацрт-одлука

Leave a Reply