Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 19-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 12.07.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 19-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 12.07.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 19 став 2, член 43, член 44, член 45, член 46, член 47, член 48,
член 49, член 50 и член 51 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014,196/2015 и 142/2016), и член 3 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.196/2015).
Реферат У.бр.108/2015

2. Член 68 ставовите 2, 3 и 4 од Законот за нотаријат („Службен весник
на Република Македонија“ бр.72/2016).
Реферат У.бр.134/2016

3. Член 6 точка 2, член 11 точка 14, член 12 став1 точка 4, член 17 став
3, член 28 точка 2, член 46, членовите 240-244 и член 265 од Законот за
извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016).
Реферат У.бр.143/2016

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.49/2016 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.114/2016 со нацрт-одлука

3. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.9/2017 со нацрт-одлука

Leave a Reply