Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 17-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 21.06.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 17-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 21.06.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 175 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015)
Реферат У.бр.29/2015

2. – Член 8-а ставовите 1, 2 и 3, во делот: „и изборот на Владата на Република
Македонија“; и
– член 179 став 1 од Изборниот законик („Службен весник на Република
Македонија“ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011,
51/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016,
97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016 и 67/2017)
Реферат У.бр.40/2017

3. – Одлука за распуштање на Собранието на Република Македонија бр.08-44681 од
18 октомври 2016 година, донесена од Собранието на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 193/2016); и
– Решение за распишување на предвремени избори за пратеници во
Собранието на Република Македонија бр.09-4469/1 од 18 октомври 2016 година,
донесено од Претседателот на Собранието на Република Македонија („Службен
весник на Република Маке­донија“ бр.193/2016)
Реферат У.бр.157/2016

4. Член 98 ставовите 1 и 2 од Колективниот договор на Министерст­вото за
внатрешни работи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 69/2015,
227/2015, 177/2016 и 197/2016)
Реферат У.бр.170/2016

Leave a Reply